Over de uitgangspuntenbrief van Minister van Engelshoven

Over de uitgangspuntenbrief van Minister van Engelshoven

Op 11 juni 2019 stuurde minister Van Engelshoven haar uitgangspuntennotie voor cultuur in de periode 2021-2024 naar de Tweede Kamer. Morgen, donderdag 27 juni debatteren de cultuurwoorvoerders met de minister. Naar aanleiding van de uitgangspuntennotitie en het aankomende debat stelde ik een 'Position Paper' op vanuit voordekunst die ik ook met de cultuurwoordvoerders heb gedeeld. 

Geachte cultuurwoordvoerders,

Stichting voordekunst is in 2010 opgericht vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (dankzij een eenmalige bijdrage vanuit het Ministerie van OCW) met als belangrijkste doelstellingen het stimuleren van ondernemerschap bij kunstenaars en kunst en cultuurinstellingen en het vergroten van het draagvlak voor kunst en cultuur. Dit doen wij onder meer, maar niet uitsluitend door het faciliteren van een crowdfundingplatform. In negen jaar is er via voordekunst.nl €24 miljoen gedoneerd door ruim 240.000 donateurs en zijn meer dan 3.500 creatieve campagnes succesvol gefinancierd. Door de begeleiding en coaching die voordekunst biedt is het slagingspercentage uitzonderlijk hoog, ruim 80%. Voordekunst (6 fte) is een non-profit organisatie en werkt samen met verschillende landelijke en regionale partners, zoals de provincies Limburg en Groningen, Fonds 1818, VSBfonds, gemeenten Rotterdam en Den Haag en verschillende provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voordekunst wil, net als de minister, zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij kunst en cultuur en een breed scala aan makers, amateur en professioneel, jong en oud, individueel en instelling bewuster maken van het belang van hun publiek. Het stimuleren van ondernemerschap is de core business van voordekunst. Dat doen we in volle samenwerking met het hele culturele veld. 

Graag geef ik u, als input voor het debat 27 juni aanstaande, enkele overwegingen die de inzet t.a.v. ondernemerschap en publieksbereik kunnen vergroten:

1. Het revolverend fonds

punt2-1

Wij juichen een revolverend fonds toe maar hebben tegelijkertijd ook zorgen. Als volgt:

-    Voor veel makers en instellingen vormt het nu al een uitdaging hun producties financieel gedekt te krijgen, laat staan de eis om een bijdrage terug te betalen.

-    Ten aanzien van innovatie en experiment, de meest kwetsbare en in eerste instantie meest risicovolle onderdelen, is subsidie hét geschikte instrument en niet zozeer een revolverend fonds.  

-    Het is daarom van belang het revolverend fonds óók open te stellen voor reguliere producties, omdat dit de kans van slagen van het fonds vergroot.

Voordekunst wil proposities binnen het fonds voorleggen aan ons netwerk van private donateurs. Uit onderzoek blijkt dat donateurs dit als een interessante ontwikkeling zien (via donatie naar investering/ lening). Voordekunst is er dan ook van overtuigd dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn die het ondernemerschap bij makers en instellingen stimuleert en de publieke betrokkenheid verder vergroot. Voordekunst neemt hierin graag een actieve rol. 

2. Matchfunding

punt_1-2

Voordekunst werkt al jaren samen met verschillende landelijke fondsen en regionale overheden om het geven aan kunst te stimuleren. Middels € 400.000 aan matchfunding is er in 2018 voor meer dan € 2,5 miljoen aan projecten mogelijk gemaakt.

-    Voordekunst adviseert de minister dan ook om het budget ter stimulering van meer privaat geld te bestemmen in een praktisch hefboominstrument als matchfunding. Dit zou op jaarbasis meer dan € 3 miljoen op kunnen leveren vanuit het publiek, juist voor makers en instellingen die het publiek bij de totstandkoming van hun projecten willen betrekken.

-    Als enige sectorbreed cultureel crowdfunding platform ziet Stichting voordekunst hier een duidelijke taak voor haar weggelegd.

 

 3. Tot slot

punt3

Het verbaast voordekunst dat de minister de middelen die op projectbasis beschikbaar zijn voor ondernemerschap omzet naar een plek in de basisinfrastructuur voor een bovensectorale ondersteunende instelling op het gebied van professionalisering en ondernemerschap. Deze plek gaat ingenomen worden door Cultuur+Ondernemen, de organisatie die momenteel ook de middelen op projectbasis toegekend krijgt. Al jaren is de sector (én ook de Raad voor Cultuur) kritisch op het functioneren van Cultuur+Ondernemen. Hoewel ondernemerschap de komende beleidsperiode zeker gestimuleerd moet blijven worden, ligt het niet voor de hand dit bij één organisatie vast te leggen.

-    Erken andere organisaties zoals voordekunst met een groot draagvlak binnen en buiten de sector en een betrouwbaar trackrecord als samenwerkingspartner bij een (eventuele) toekenning aan Cultuur+Ondernemen.

-    Voordekunst is meer dan bereid om onze kennis op het gebied van ondernemerschap, crowdfunding, publieksbereik, -en behoud in te brengen in een samenwerking die de cultuursector het beste kan stimuleren om het eigen ondernemerschap te vergroten, meer eigen inkomsten te genereren en een groter publiek te bereiken en behouden.

Dank voor uw aandacht.

Download hier het integrale Position Paper

 

© 2024